Unge Sikher (UnS) er organisasjonen for sikher i Norge. Dette er en frivillig organisasjon som de siste 10 årene har jobbet med ulike initiativ i hele Norge for å bygge bro mellom sikher og samfunnet for øvrig.

visjon

Unge Sikher skal være en dynamisk organisasjon som konstant tilpasser seg norske sikhers behov. UnS er etablert av og for unge norske sikher, og dette må reflekteres i våre aktiviteter. Organisasjonen skal være en brobygger mellom norske sikher og det norske samfunnet forøvrig. Vi tror at informasjon er en brobygger i seg selv og dette skal prege vårt arbeid fremover. UnS skal være et norsk tilbud for sikher, og et sikhtilbud for det norske samfunnet.


Aktiviteter

Unge sikher sitt arbeid har fokus utad mot det norske samfunnet, men også innad i sikhmiljøet. UnS jobber derfor med utgangspunkt i to grunnpilarer: å være sikhenes ansikt utad i det norske samfunn (eksterne aktiviteter), og tilby sikher i Norge en arena for læring og samhørighet ut ifra deres egne behov (interne aktiviteter).

Eksterne aktiviteter

På mange måter er Unge Sikher sikhenes ansikt utad. Som minoritet kan man møte fordommer og skepsis ute i samfunnet. Med vårt nokså utradisjonelle utseende, sett ut i fra norsk kontekst, danner dette grunnlag for fremmedfrykt, og vi opplever er at dette er sikhenes største utfordring i Norge. Vi har sett en endring i dette de siste årene, og vi tror mye av grunnen til dette er at den gjennomsnittlige nordmann i større grad vet hva en sikh er.  På grunnlag av disse erfaringene er aktivitetene våre basert på informasjonsformidling som minker avstanden mellom Ola Nordmann og Onkel Singh.

Turbandagen: Vi inviterer hele Norge til å komme og prøve turban - med en visjon om at Norge skal være det beste landet være annerledes i.

Besøk: Får å avtale et besøk vennligst benytt deg av skjemaet her. 

 

Interne aktiviteter

Unge Sikher har også et stort fokus på aktiviteter der målgruppen vår er sikher. Her gjør vi sikhfilosofi mer tilgjengelig for alle som ønsker det. Innad er våre aktiviteter tilrettelagt for norske sikher. Disse aktivitetene anser vi som en investering i fremtiden fordi vi er av den oppfatning at broer bygges på kunnskap – og da er det viktig at sikher besitter nok kunnskap til å kunne fortelle samfunnet for øvrig om sikhismen. Mange av de sikhene som er født og oppvokst i Norge har foreldre som ikke forstår og kjenner til ulike problemstillinger barn opplever i det norske samfunnet. Derfor er vi opptatt av å gi de unge et tilbud hvor de kan oppsøke andre jevnaldrende og få veiledning. Brobygging handler ikke bare om å nå ut til det norske samfunnet, men det handler også om å nå ut til generasjonen over oss. De siste årene har vi derfor fokusert på samarbeid mellom unge og eldre, slik at vi kan øke forståelsen for hverandre.

Sikhiskolen: Dette spennende og informative kurset fokuserer på grunnleggende begreper innen sikhismen. Studentene vil utvide sin forståelse og kunnskap om Gurmat gjennom presentasjoner, verksted, filmer, engasjerende diskusjoner. Studentene lærer å tolke Gurbani-betydninger, og man vil også fokusere på moderne spørsmål rundt om i verden. Ler mer her. 

Temakvelder (UnS-møter): Hver første lørdag i måneden arrangerer vi en felles aktivitet. Her velger vi å ta utgangspunkt i ulike aktuelle problemstillinger og lager aktiviteter knyttet til ett bestemt tema. Tema og aktivitet varierer for hver gang. Målet vårt for disse møtene er å lære om sikhismen og danne et fellesskap, slik at man har en trygg arena å drøfte utfordringer i.

Sikh Camp: Årlig arrangerer vi barne- og ungdomsleir. Disse har mye større omfang ogvarer gjerne flere dager, men bygger på samme prinsipp som UnS-møtene. Ofte har vi hatt besøk av ressurspersoner fra utlandet.    


Besøk 

Vi får flere forespørsler fra skoler som ønsker å besøke en Gurdwara eller som ønsker besøk av våre representanter. Vi anser skolebesøk som en viktig oppgave. Gjennom slike besøk når vi ut til fremtidens brobyggere og vi legger til rette for forståelse og dialog.

Gjennom flere år har Unge Sikher bygget opp bred erfaring med å formidle kunnskap til utenforstående. Vi har forskjellige opplegg tilpasset ulike klassetrinn og aldersnivåer. Vi ønsker å nå ut til barn, unge og voksne.

Som regel består et besøk på gurdwaraen (sikhtemplet) av en presentasjon som gir innføring i sikhismen, omvisning på gurdwaraen og langar (gratis indisk vegetarmat). Det kan også avtales et annet opplegg med den enkelte skole. Dersom det er ønskelig kan også en av våre representanter komme til skolen og holde en presentasjon om sikhismen.

I tillegg til skolebesøk hjelper vi også barn og unge som har skoleprosjekter om sikhismen. Vi kan bidra med informasjon om sikhismen på norsk, tilby besøk i gurdwaraen og intervju med en av våre representanter.

Du er alltid velkommen til oss, men for å avtale besøk til gurdwaraen i Oslo eller Lier sendes en epost til post@ungesikher.no. Vennligst oppgi skolens navn, klassetrinn og tidsrommet dere har tilgjengelig. Vi tar helst imot besøk på søndager, da det er mest aktivitet i gurdwaraene da.