Her forsøker vi kort å svare på de mest stilte spørsmålene.

+ Hva slags religion er sikhsimen?

Sikhismen er en monoteistisk, panenteistisk og skriftbasert religion som oppstod i India, og har mange fellestrekk med de andre store verdensreligionene.

+ Kan alle bli sikher?

Ja. Det å være en sikh er et aktivt valg enkeltindividet selv tar.

+ Tror sikhismen på himmel og helvete?

Nei. Sikhismen tror ikke på himmel og helvete i form av et stadie etter døden. Derimot tror sikhismen på at du skaper ditt eget paradis og helvete gjennom dine gjerninger her på jorden. Dine onde gjerninger vil gi deg smerte (helvete) og dine gode gjerninger vil gi deg lykke (himmel).

+ Kan en sikh gifte seg med en ikke-sikh?

De som gifter seg i en gurdwara må i utgangspunktet tro på og følge sikhismen. Dette fordi de to som gifter seg ikke bare lover å leve sammen i harmoni, men også å leve et liv inspirert av sikh lære. Å leve sammen i harmoni innebærer at man deler visse grunnleggende verdier. Det oppfordres derfor til at en aktiv sikh gifter seg med en sikh.

+ Hva er forskjellen på sikhismen og hinduismen? Er ikke sikhismen en gren av hinduismen?

Nei. De store østlige religionene - hinduismen, buddhismen, jainismen og sikhismen - har oppstått i samme geografiske område og deler en filosofisk tradisjon. Akkurat som jødedommen, kristendommen og islam. Alle er dog forskjellige fra hverandre og selvstendige religioner.

+ Hva med islam da?

Nei. Sikhismen er heller ingen gren av islam.

+ Hvorfor omtales da sikhismen som en blanding av hinduismen og islam?

Dette er en forklaring fremlagt av vestlige religionsforskere, som tok utgangspunkt i sin kunnskap om disse to verdensreligionene for å forklare en ny og ukjent religion. Andre har forklart sikhismen som en sammenblanding av alle de store verdensreligionene. Ingen av disse forklaringene legger til rette for optimal forståelse - hverken filosofisk eller historisk. Sikhismen må forstås på dens egne premisser i kraft av å være en selvstendig verdensreligion.

+ Hvilke religioner likner sikhismen mest på?

Sikhismen har flere fellestrekk med de vestlige religionene, enn de andre østlige religionene har. Rent filosofisk kan sikhismen sammenliknes med buddhismen, islamsk sufisme og jødisk kabbalah.

+ Er sikhismen en misjonerende religion? Finnes det sikher uten indisk opphav?

Sikhismen er ikke en misjonerende religion. Man tror på at alle religioner er ulike veier til den samme skaperen. Det finnes mange praktiserende sikher i USA, Kenya, England mv. som har annet opphav enn India.

+ Hvorfor klipper ikke sikher håret?

Uklipt hår er et symbol på aksept av Guds vilje. Håret vil vokse, uavhengig av hvor mange ganger en klipper det. Kroppen anses som en verdifull gave fra Gud, og en sikh vil derfor søke etter å ta vare på den slik den er skapt. Derfor vil man heller ikke tattoere eller pierce kroppen. Det å ha uklipt hår er også en del av de frem k’er. De fem k’er bæres av alle døpte sikher og består av Kes (uklipt hår), Kashera (underbukse), Kanga (kam), Kara (stålarmbånd) og Kirpan (en dolk).

+ Hvorfor skal døpte sikher bære en dolk?

I sikhismen anses ikke en dolk som et våpen skapt for å ta liv, men som et redskap for å sikre rettferdighet. Kirpan (dolk) betyr "nådens hånd", og symboliserer at en sikh alltid skal stå opp mot urett. Det er aldri registrert et tilfelle i Norge hvor en slik dolk er brukt på kriminelt vis.

+ Hvorfor bærer sikher turban?

Sikhene begynte opprinnelige å bære turban som et opprør mot kastesystemet, hvor kun de høyeste kastene og de kongelige kunne bære en turban. Sikhene mente at det ikke er de høyeste kastene, men individet med de høyeste indre verdiene som bør bære en turban. Etter hvert ble turbanen selve symbolet på sikhsimens sentrale verdier som solidaritet, rettferdighet og likeverd. I dag er den derfor en sentral del av sikh identitet.

+ Må kvinner også bruke turban?

Det er pålagt for menn å gå med turban. Noen kvinner velger også å gå med turban. Dette som en del av likestillingsprinsippet, som er sentralt i Sikhismen.

+ Er det fargekoder på turbaner?

Det er ingen spesielle fargekoder på turbaner. På visse religiøse høytider vil man dog gjerne bære orange eller blå turban av historiske grunner.

+ Kan sikher drikke alkohol/røyke?

Nei. Forbudet mot alkohol og tobakk er en del av de fire tabuene i sikhismen. De resterende tre tabuene er: å ikke klippe håret, ikke drive utroskap og ikke spise rituelt slaktet kjøtt.

+ Hvorfor heter alle sikher Singh/Kaur til etternavn?

For å avvise kastesystemet. Inndelingen i kastesystemet skjer gjennom etternavn. Sikhene bruker derfor Singh og Kaur som sine etternavn, for å unngå å bli plassert i kastesystemet. Singh betyr løve og Kaur betyr prinsesse.

+ Har sikhene hellige skrifter?

Ja. Sikhenes hellige skrifter heter Guru Granth Sahib Ji, og er den eneste religiøse skriften i verden nedtegnet mens de aktuelle religiøse lederne levde. Guru Granth Sahib ji er skrevet av guruene og en rekke filosofer. Filosofene var både hinduer og muslimer som tilhørte samme filosofiske tradisjon som guruene.

+ Hva er innholdet i Guru Grant Sahib Ji?

Guru Granth Sahib Ji er en samlig av direkte erfaringer med Gud, og tanker rundt en rekke temaer. Alt er skrevet i form av dikt og kan både leses og synges.

+ Har sikhismen noen spesielle helligdager?

I sikhismen regnes ikke noen dager som helligere enn andre. Alle dager er like hellige for en sikh. Men vi har noen dager som av historiske grunner feires mer enn andre, for eksempel bandi chor divas (diwali) og vaisakhi. Dette kan du lese mer om her